CHỈ 3 PHÚT!

Thông tin bạn khai báo sẽ được bảo mật cẩn thận vì chúng tôi hiểu rằng đó là những thông tin nhạy cảm và không thể chia sẻ ra ngoài.

CHỌN THẾ MẠNH


  • Đăng nhập
  • Xác nhận thông tin
  • Hoàn tất

Chọn thế mạnh thực sự của bạn hiện nay.

KHAI BÁO KỸ NĂNG


  • Đăng nhập
  • Xác nhận thông tin
  • Hoàn tất

1. Chỉ nghe nói đến   2. Chưa có SP hoàn chỉnh   3. Có SP hoàn chỉnh đơn giản   4. Có SP hoàn chỉnh cùng một team
5. Sử dụng thành thạo các lib, framework trong ít nhất 2 SP   6. Tối ưu, sửa, tạo ra lib, hoàn thành 3 SP trở lên


CHÀO MỪNG